Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi …